Σχετικές Ιστοσελίδες


Σε αυτή την ιστοσελίδα
Εξετάσεις: Συγκεντρωτικό μεταβολικό προφίλ, Προφίλ ήπατος, Ηπατίτιδα Α, Ηπατίτιδα Β, Ηπατίτιδα C, Προφίλ ηπατίτιδας, Ασπαρτική αμινοτρανσφεράση, Αμινοτρανσφεράση αλανίνης, Αλκαλική φωσφατάση, Χολερυθρίνη, Ανάλυση περιτοναϊκών υγρών, Κρεατινίνη
Παθολογικές καταστάσεις: Ηπατική νόσος, Ηπατίτιδα, Αλκοολισμός, Αιμοχρωμάτωση, Νόσος Wilson, Ίκτερος, Αυτοάνοσες διαταραχές

Αλλού στο διαδίκτυο

American Academy of Family Physicians: Cirrhosis and Portal Hypertension
College of American Pathologists: Liver Cancer
American Gastroenterological Association: Understanding Cirrhosis of the LiverDepartment of Veterans Affairs: Cirrhosis: A Patient's GuideNational Digestive Diseases Information Clearinghouse: Cirrhosis
Centers for Disease Control and Prevention: Viral Hepatitis
MedlinePlus Medical Encyclopedia: Cirrhosis
American Liver Foundation: Cirrhosis

Πηγές του άρθρου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το άρθρο βασίζεται σε βιβλιογραφική έρευνα που χρησιμοποιεί τις πηγές που αναφέρονται παρακάτω, η οποία διενεργήθηκε με την συνολική δουλειά της Συντακτικής Επιτροπής του Αμερικανικού Lab Tests Online. Το άρθρο αυτό αναθεωρείται περιοδικά από τη συντακτική του ομάδα και ενημερώνεται σύμφωνα με τις νέες ανακαλύψεις. Κάθε νέα πηγή προστίθεται στο τέλος του επόμενου καταλόγου έτσι ώστε να ξεχωρίζει από τις αρχικές πηγές.

(Updated 2012 April 30). What I need to know about Cirrhosis. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases [On-line information]. Available online at http://digestive.niddk.nih.gov/ddiseases/pubs/cirrhosis_ez/ throughhttp://digestive.niddk.nih.gov. Accessed August 2012.
Wolf, D. (2012 June 4). Cirrhosis. Medscape Reference [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/185856-overview#showall through http://emedicine.medscape.com. Accessed August 2012.
Rahimi, R. and Rockey, D. (2012 May 18). Complications of Cirrhosis. Medscape Today News from Curr Opin Gastroenterol. 2012;28(3):223-229 [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/762772 throughhttp://www.medscape.com. Accessed August 2012.
Fleming, K. et. al. (2011 March 1). The Rate of Decompensation and Clinical Progression of Disease in People with Cirrhosis. Medscape Today News from Alimentary Pharmacology & Therapeutics. 2010;32(11):1343-1350 [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/737296 through http://www.medscape.com. Accessed August 2012.
Germani, G. et. al. (2011 June 24). Assessment of Fibrosis and Cirrhosis in Liver Biopsies An Update. Medscape Today News from Semin Liver Dis. 2011;31(1):82-90. [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/743946 through http://www.medscape.com. Accessed August 2012.
Melville, N. (2012 January 12) Cirrhosis Patients Have High Disability, Caregiving Needs. Medscape Medical News [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/756849 through http://www.medscape.com. Accessed August 2012.
Pyrsopoulos, N. and Reddy, K. (Updated 2012 January 4). Primary Biliary Cirrhosis. Medscape Reference [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/171117-overview through http://emedicine.medscape.com. Accessed August 2012.
Grenache, D. and Roberts, W. (Updated 2012 April). Cirrhosis. ARUP Consult [On-line information]. Available online at http://www.arupconsult.com/Topics/Cirrhosis.html through http://www.arupconsult.com. Accessed August 2012.
Grenache, D. and Jarboe, E. (Updated 2011 May) Hepatocellular Carcinoma. ARUP Consult [On-line information]. Available online at http://www.arupconsult.com/Topics/HepatocellularCarcinoma.html#tabs=0 through http://www.arupconsult.com. Accessed August 2012.
Mayo Clinic Staff (2011 January 22) Cirrhosis. MayoClinic.com [On-line information]. Available online at http://www.mayoclinic.com/print/cirrhosis/DS00373/METHOD=print through http://www.mayoclinic.com. Accessed August 2012.
(Updated 2010 July) Cirrhosis and Portal Hypertension. FamilyDoctor.org [On-line information]. Available online at http://familydoctor.org/familydoctor/en/diseases-conditions/cirrhosis-and-portal-hypertension.printerview.all.html throughhttp://familydoctor.org. Accessed August 2012.
Shaffer, E. (Revised 2007 August). Fibrosis and Cirrhosis. Merck Manual for Healthcare Professionals [On-line information]. Available online at http://www.merckmanuals.com/professional/hepatic_and_biliary_disorders/fibrosis_and_cirrhosis/introduction.html throughhttp://www.merckmanuals.com. Accessed August 2012.
Longstreth, G. (Updated 2011 October 16). Cirrhosis. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000255.htm. Accessed August 2012.
(Update 2011 October 4) Cirrhosis. American Liver Foundation [On-line information]. Available online at http://www.liverfoundation.org/abouttheliver/info/cirrhosis/ through http://www.liverfoundation.org. Accessed August 2012.
Granito, A. et. al. (2012 January 31). Antinuclear Antibodies as Ancillary Markers in Primary Biliary Cirrhosis. Medscape Today News from Expert Rev Mol Diagn. 2012;12(1):65-74. [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/755110 through http://www.medscape.com. Accessed August 2012.
Clarke, W., Editor (© 2011). Contemporary Practice in Clinical Chemistry 2nd Edition: AACC Press, Washington, DC. Pp 320-321.
Kasper DL, Braunwald E, Fauci AS, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL eds (2005). Harrison's Principles of Internal Medicine, 16th Edition, McGraw Hill, Pp 1858-1864. 

previous [el-GR]
Τροποποιήθηκε τελευταία φορά 17.02.2014